Cấu trúc danh từ + 입니다/입니까?

1198

Cấu trúc danh từ + 입니다/입니까? là đuôi từ kết thúc thể hiện sự lịch sự, tôn trọng.

Cấu trúc danh từ + 입니다/입니까?

Cấu trúc danh từ + 입니다/입니까? là đuôi từ kết thúc thể hiện sự lịch sự, tôn trọng.

1. Danh từ + 입니다

Là đuôi từ kết thúc câu trần thuật, là hình thức biểu hiện của động từ “이다” (là).

Cấu trúc:

한국사람 + 입니다 ⇒ 한국사람입니다 (Là người Hàn Quốc).

저는 + 학생 + 입니다 ⇒ 저는 학생입니다 (Tôi là học sinh).

Ví dụ:

이것은 책상입니다 (Cái này là cái bàn).

여기가 우리집입니다 (Đây là nhà của chúng tôi).


Đây là nhà của chúng tôi

오늘은 일요일입니다 (Hôm nay là chủ nhật).

2. Danh từ + 입니까?

Là cấu trúc nghi vấn, dạng câu hỏi của động từ “이다”

Có thể đi với các danh từ và các từ để hỏi như : 안제,얼마,무엇,어디,…

Là đuôi từ kết thúc thể hiện sự lịch sự, tôn trọng,…

Nghĩa: “có phải không, có phải là, là gì, gì”.

Cấu trúc:

한국사람 + 입니까? 한국사람 입니까? (Có phải là người Hàn Quốc không?)

그사람은 + 의사 + 입니까? 그사람은 의사 입니까? (Người này là bác sĩ phải không?)

Ví dụ:

학교에 어디입니까? (Trường ở đâu?)

구가 선생님입니까? (Ai là giáo viên vậy?)

무엇입니까? (Cái này là gì vậy?)

Chuyên mục “Cấu trúc danh từ + 입니다/입니까?” do Cộng Đồng Việt Hàn tổng hợp.